Lijst van PHP functies


PHP <a href="https://www.phpfreakz.nl/tutorials/nieuwe-functies-in-php-8/">Functies</a> Overzicht

Overzicht van PHP Functies

Functie Beschrijving Gebruik
echo Print een of meer strings. echo "Hallo, wereld!";
print Print een string. print "Hallo, wereld!";
print_r Print een leesbare weergave van een variabele. Vaak gebruikt voor arrays en objecten. print_r($array);
var_dump Geeft informatie over een variabele, inclusief type en waarde. var_dump($variabele);
strlen Geeft de lengte van een string terug. strlen("Hallo"); // Geeft 5 terug
str_replace Vervangt alle voorkomens van een zoek-string met een vervangende string. str_replace("wereld", "PHP", "Hallo, wereld!"); // Geeft "Hallo, PHP!" terug
strpos Zoekt naar de positie van de eerste voorkomst van een substring in een string. strpos("Hallo, wereld!", "wereld"); // Geeft 7 terug
substr Retourneert een deel van een string. substr("Hallo, wereld!", 7, 5); // Geeft "wereld" terug
array_push Voegt een of meer elementen toe aan het einde van een array. array_push($array, "waarde");
array_pop Verwijdert het laatste element van een array en retourneert dit element. array_pop($array);
array_merge Voegt een of meer arrays samen. array_merge($array1, $array2);
in_array Controleert of een waarde bestaat in een array. in_array("waarde", $array);
count Telt het aantal elementen in een array of de lengte van een object. count($array);
json_encode Converteert een PHP-array of object naar een JSON-representatie. json_encode($array);
json_decode Decodeert een JSON-string naar een PHP-array of object. json_decode($json_string);
file_get_contents Leest een bestand in een string. $inhoud = file_get_contents('bestand.txt');
file_put_contents Schrijft data naar een bestand. file_put_contents('bestand.txt', $data);
fopen Opent een bestand of URL. $handle = fopen('bestand.txt', 'r');
fclose Sluit een geopend bestand. fclose($handle);
fread Leest een aantal bytes uit een bestand. $inhoud = fread($handle, filesize('bestand.txt'));
fwrite Schrijft data naar een bestand. fwrite($handle, $data);
isset Controleert of een variabele is ingesteld en niet null is. isset($variabele);
empty Controleert of een variabele leeg is. empty($variabele);
include Voegt de inhoud van een opgegeven bestand in. include 'bestand.php';
require Voegt de inhoud van een opgegeven bestand in, maar veroorzaakt een fatale fout als het bestand niet bestaat. require 'bestand.php';
include_once Voegt de inhoud van een opgegeven bestand in, maar slechts één keer. include_once 'bestand.php';
require_once Voegt de inhoud van een opgegeven bestand in, maar slechts één keer, en veroorzaakt een fatale fout als het bestand niet bestaat. require_once 'bestand.php';
header Stuurt een HTTP-header naar de client. header('Location: http://www.example.com');
session_start Start een nieuwe sessie of hervat een bestaande sessie. session_start();
session_destroy Vernietigt alle gegevens die gekoppeld zijn aan een sessie. session_destroy();
setcookie Stelt een cookie in om te worden verzonden met de rest van de HTTP-headers. setcookie('naam', 'waarde', tijd(), '/');
explode Splitst een string in een array op basis van een delimiter. explode(' ', 'Hallo wereld'); // Geeft ['Hallo', 'wereld'] terug
implode Voegt array-elementen samen tot een string. implode(' ', ['Hallo', 'wereld']); // Geeft 'Hallo wereld' terug
trim Verwijdert spaties (of andere karakters) van het begin en einde van een string. trim(' Hallo wereld '); // Geeft 'Hallo wereld' terug
htmlspecialchars Converteert speciale tekens naar HTML-entiteiten. htmlspecialchars('<a href="#">Link</a>'); // Geeft '<a href="#">Link</a>' terug
md5 Bereken de MD5-hash van een string. md5('wachtwoord'); // Geeft een 32-karakter hash terug
sha1 Bereken de SHA-1 hash van een string. sha1('wachtwoord'); // Geeft een 40-karakter hash terug
time Geeft de huidige Unix-timestamp terug. time();
date Formatteert een lokale datum en tijd. date('Y-m-d H:i:s'); // Geeft de huidige datum en tijd terug
mktime Maakt een Unix-timestamp van een datum. mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2024); // Geeft de Unix-timestamp van 1 januari 2024 terug
mail Verzendt een e-mail. mail('ontvanger@example.com', 'Onderwerp', 'Bericht');
number_format Formatteert een getal met gegroepeerde duizendtallen. number_format(1234.567, 2, ',', '.'); // Geeft '1.234,57' terug
ucfirst Maakt de eerste letter van een string een hoofdletter. ucfirst('hallo wereld'); // Geeft 'Hallo wereld' terug
lcfirst Maakt de eerste letter van een string een kleine letter. lcfirst('Hallo Wereld'); // Geeft 'hallo Wereld' terug
ucwords Maakt de eerste letter van elk woord in een string een hoofdletter. ucwords('hallo wereld'); // Geeft 'Hallo Wereld' terug
strtoupper Zet een string om naar hoofdletters. strtoupper('hallo wereld'); // Geeft 'HALLO WERELD' terug